Bemutatkozás

VÁROSUNK ÉS A ROTARY

Hódmezővásárhely és környezete több, mint 6000 éve lakott terület. Itt találták (többek között) a világhírű Kökénydombi Vénuszt és a több, mint 1000 db Attila-kori solidus pénzeket. A település határában 1282. évben játszódott le a Hód-tavi csata. A Hódtóval körbezárt város az 1450-es évek után kezdett el rohamos tempóval fejlődni. A mezővárossá fejlődő településen híres volt a sajátos szín- és formavilágú hímzés, a fazekasság és a népi asztalosbútor készítés. A népművészet hozta létre a Majolikagyárat, amely 1990-ig világhírű termékeket gyártott. A fazekasságot felváltotta a művészi kerámia készítés, amely híre az országhatáron is túljutott. Az 1950-es években alakult ki a vásárhelyi festőiskola, melynek eredménye a ma már országos megjelenésű a Vásárhelyi Őszi Tárlat, mely az ország leghíresebb időszakos festmény-, grafika- és szobor kiállítása. A mezővárosi jellegét megőrző Hódmezővásárhely évszázadokon át mindig érzékenyen reagált a társadalmi és politikai változásokra, az irodalmi és más hagyományos, valamint modern művészeti irányzatokra.

A Rotary eszmeisége: 1905. február 23-án Paul Harris három barátjával alapította meg az USA-ban, Chicagóban a folyamatos személyi váltáson (innen a rotary elnevezés) alapuló klubot.  A jelentős mértékű fejlődésen átment szervezet ma már az egész világon működik, sőt a Rotary a világ legnagyobb tekintélyű civil szervezete. Civil szervezetként egyedüli tagja az ENSZ-nek. A barátság ápolásán keresztül keres és talál alkalmat hasznosnak lenni mások számára. A Rotary célja az önzetlen segítőkészség, a cselekvő humanizmus a mindennapi életben („Service Above Self“ – Az egyéni érdeken túli szolgálat.)

A Rotaryban az emberek közötti kapcsolatokban a magas etikai alapelvek alkalmazásának és betartásának bevált mércéje a négy kérdés próba:

 1. Igaz-e?
 2. Tisztességes-e minden érintett számára?
 3. Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot?
 4. Javát szolgálja-e minden érintettnek?

Az alapítók céljai 5 elvben kerültek összefoglalásra – ez a szolgálat öt útja:

 1. a klubszolgálat, ami építi a barátságot
 2. a szakmai szolgálat vagy hivatásszolgálat, amely kötelez a feddhetetlen szakmai életre,
 3. a közösségi szolgálat, a rászorultak és hátrányos helyzetűek megsegítése,
 4. a nemzetközi szolgálat, ami által toleranciára törekednek, és békítő, békemegtartó munkát végeznek a nemzetek között,
 5. az új nemzedékek szolgálat a fiatalok és fiatal felnőttek által elért eredményeket ismeri el a közösségi és nemzetközi szolgálatban, amelyek elősegítik a békét és a kultúrák közötti megértést.

Ha ezekből bármelyik elv hiányzik, már nem beszélhetünk Rotaryról, mivel egyesével az alapelvek számos módon más szervezetekben is jelen vannak, így együtt azonban csak a Rotaryban.

A Rotary Alapítvány a Rotary kinyújtott, segítő keze a rászorulók felé. A Rotary a rendelkezésére álló anyagi lehetőségében segítséget igyekszik nyújtani saját városában/régiójában, országában és a világon egyaránt.

A Rotary egyik legnépszerűbb programja a Nemzetközi Diákcsere Program. A kiválasztott és gondosan felkészített, 15-17 éves, középiskolai tanulmányaikat még be nem fejezett fiatalok utazhatnak a Rotary Nemzetközi Diákcserében rövid, közép- és hosszú időtartamú programokra. A program célja nem az egyéni előremenetel elősegítése, hanem az eltérő kultúrájú, többnyire távoli országok megismerése. A diákcsere a gyermekek teljes biztonsága érdekében a Rotary International rendkívül szigorú szabályai és előírásai szerint történik.

A Rotary tagok a klubéletben teljesen semlegesen viszonyulnak a hitélethez és a politikához!

A Rotary Hódmezővásárhelyen: Magyarországon 1925. évben Dr. Sidó Zoltán indította el a Rotaryt a budapesti klub megalapításával. Ezt követően vidéken is sorra alakultak a klubok. Hetedikként alakult meg 1930.december 28-án a Hódmezővásárhelyi Rotary Club 19 fővel és Dr. Soós István polgármester elnökletével. Német hatásra 1939. évben az összes magyar klub kénytelen volt beszüntetni jótékony működését és 47 évig szünetelt a Rotary tevékenység Magyarországon.

Hódmezővásárhelyen, 1995 tavaszán vetődött fel a Rotary Club újraalapításának gondolata. Ezt követően Dr. Bicsérdy Gyula kapta feladatul, hogy a vásárhelyen minden szakma/foglalkozás kiválóságai közül kérjen fel 1-1 személyt a klubtagságra. Így 1996-ban megalakult az asztaltársaság. Az asztaltársaság munkáját Prof. Dr. Pethes György és Miklauzi István a budapesti Rotary vezetőség, Dr. Havass Zoltán a szegedi Rotary Club részéről segítette a megalakulásig. Az alapító okiratot a soros kormányzó 1998. április 30-án írta alá, így a charter ünnepség 1998. május 1-én a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Dísztermében ünnepélyes keretek között megtörtént. A chartert több városi program tette még ünnepélyesebbé és emlékezetesebbé.

A Rotary Club Hódmezővásárhely alapító tagjainak névsora:

 1. Almási István, könyvtárigazgató;
 2. Bartucz Anna, laboratóriumi szakorvos;
 3. Bicsérdy Gyula, állatorvos, főiskolai tanár;
 4. Buzi Lajos, OTP igazgató;
 5. Csáki Imre, városi főmérnök;
 6. Erdélyi Miklós, ügyvéd;
 7. Fodor József, festőművész;
 8. Hamvas Ödön, házi orvos;
 9. Dr. habil Mucsi Imre főigazgató;
 10. Mucsi Krisztina, kertészmérnök;
 11. Nemes Imre, osztályvezető;
 12. Oskovics György, kereskedő;
 13. Ördögh Béla, kórházi főorvos;
 14. Rapcsák András, polgármester, országgyűlési képviselő;
 15. Schleiffer Ervin, ügyvezető igazgató;
 16. id. Simonffy György, ügyvéd;
 17. ifj. Simonffy György, ügyvéd;
 18. Spissák Lajos, fizikus, vállalkozó;
 19. Szabó Gáborné, iskolaigazgató;
 20. Szádeczky Péter, szülészorvos;
 21. Szántó Katalin, reumatológus főorvos;
 22. Szuromi István, iskolaigazgató.

A Rotary Club első elnöke Dr. Bicsérdy Gyula lett. A hivatalos megalakulást követően a hétfő este 7 óra az összejövetelek időpontja. Az összejövetelek először a Mezőgazdasági Főiskolai Kar-, később a Corvin Mátyás Szakközépiskola ebédlőjében, majd a Bandula Étteremben és elkészülte után a Ginkgó Sas Hotel Rotary termében történik. A Rotary Club alapítványát (Hódmezővásárhelyi Rotary Alapítvány) 1998. március 27-én regisztrálták. Alapítói Dr. Erdélyi Miklós, Fodor József és Dr. Szuromi István, első elnöke Dr. Simonffy György volt. Az Alapítvány fő bevételi forrását a Szent-György naphoz kapcsolódó, először Jazz- Estnek, majd Tavaszi Zsongásnak nevezett, később kiegészült Márton-napi mulattság bálak és a szponzori adományok képezik. Az Alapítvány karitatív tevékenysége az év végi ösztöndíjak osztásában, a rászorultak megsegítésében, óvoda támogatásban, a zeneiskola hangszer-, a mentők életmentő eszközök támogatásában, sérült gyermekek mozgásjavításában, -játszó részük kialakításában, a hátrányos helyzetű családok megsegítésében, stb. nyilvánul meg. Természetesen hozzájárul az országos és világi segélyezéshez, a gyermekek életmentő műtétéhez is anyagi segítséget biztosít.

Az alapító tagok közül már csak két fő tevékenykedik a klubban és sajnos sokan már véglegesen eltávoztak. A jó szervezés eredményeként mindig sikerült a klub létszámot 25 és 30 fő között tartani. Fontos történet a klub életében, hogy az utóbbi években mindszenti barátaink is csatlakoztak hozzánk és kiemelkedő aktivitásukkal segítik a most már közös munkánkat!

Célunk azonosul Bethlen Gábor gondolatával: „… nem lehet mindent megtenni, amit kellene, de mindent meg kell tenni, amit lehet.”

(Prof. Dr. habil Mucsi Imre)